โปรแกรมสนับสนุนการทำธุรกิจ


โบนัสการแนะนำ & โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง และแพกเกจสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่

โบนัสการแนะนำ & โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง และแพกเกจสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่

เพิ่มรายได้ 250 บาทต่อคนใน 3 เดือน สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯภายใต้กาแนะนำของท่านและมียอดการสั่งซื้อ 75 พีวี ใน 3 เดือนแรก : โบนัสแนะนำ (เดือนแรก)+โบนัสการซื้อต่อเนื่อง (เดือนที่สองและสาม)

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557

เงื่อนไขโบนัสแนะนำ & โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง

 

หมายเหตุ

  1. ผู้ที่จะได้รับโบนัสแนะนำและการสั่งซื้อต่อเนื่องจะต้องมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 75 พีวีในแต่ละเดือนในช่วงที่ร่วมโปรแกรม
  1. โบนัสการแนะนำ (เดือนแรกของการเข้าร่วมธุรกิจ) : หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับโบนัสแนะนำ 250 บาทต่อผู้จัดจำหน่ายใหม่ 1 ท่านที่ได้แนะนำให้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯและมียอดซื้อ 75 พีวีในเดือนแรกที่เข้าร่วมธุรกิจ  ผู้จัดจำหน่ายใหม่สามารถซื้อแพกเกจสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่ได้โดยจะได้รับคะแนนจากแพกเกจทันที
  1. โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง (เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3) : หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับโบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง 250 บาทต่อคน หากผู้จัดจำหน่ายภายใต้การแนะนำของท่านมียอดซื้ออย่างน้อย 75 พีวี ในเดือนที่ 2 และ เดือนที่ 3
  1. หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับโบนัสรวม 750 บาท ต่อผู้จัดจำหน่ายภายใต้การแนะนำของท่าน 1 คน 
    ยกตัวอย่าง : ถ้าหุ้นส่วนธุรกิจแนะนำผู้จัดจำหน่ายใหม่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ 5 ท่าน และแต่ละท่านมียอดซื้อส่วนตัว 75 พีวีในเดือนที่ 1 เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3  หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 5 x 750 บาท = 3,750 บาท
  1. หากผู้จัดจำหน่ายใหม่ไม่มียอดซื้อ 75 พีวีในเดือนแรกระหว่างการร่วมโปรแกรม  หุ้นส่วนธุรกิจจะไม่สามารถรับโบนัสแนะนำและโบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่องได้
  1. หากผู้จัดจำหน่ายไม่มียอดซื้อ 75 พีวีในเดือนที่ 2 ของการเข้าร่วมโปรแกรม  หุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับเฉพาะโบนัสแนะนำ แต่ไม่สามารถรับโบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง (เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 ได้)